Go Norsk Friluftsliv to main content

Hvordan lykkes med Friluftslivets år i din kommune

Involver lokale lag og foreninger som tilbyr friluftsliv i kommunen for å lytte til behov, og for å drøfte hvordan Friluftslivets år kan være med å løfte felles målsetninger. Varig aktivitet skapes best gjennom dem.

Foto: Wandas Nordsttrøm
Foto: Wandas Nordsttrøm

Friluftslivets år skal først og fremst synliggjøre og forsterke aktiviteter som allerede eksisterer. Hvem tilbyr aktiviteter innen friluftsliv i din kommune, og i hvilken grad er informasjon om dette kjent for og lett tilgjengelig for kommunens innbyggere?
 

Forslag til spørsmål å diskutere

 • Hvem tilbyr aktiviteter innen friluftsliv i vår kommune?
 • Hvordan kan innbyggere i vår kommune bli kjent med dette tilbudet?
 • Hvilke naturområder i kommunen egner seg for hvilke aktiviteter?
 • Hvordan kan vi fremme naturvennlig friluftsliv i vår kommune?
 • Hvordan kan naturområder i kommunen og lokale aktiviteter bli tilgjengelig for flere? 
 • Hvordan kan vi skape miljøer innen friluftslivet der alle føler seg hjemme, verdsatt og forstått? 
   

For å få flere med inn i det fellesskapet friluftslivet er, se tips, hjelpemidler og verktøy på temasiden Inkludering.

Innspill fra workshop om Friluftslivets år 

Forslagene under kom frem under Kick-off for planlegging av Friluftslivets år om hvordan lykkes med å løfte friluftsliv i kommunene.


Kommunenes rolle

 • Kommunene må komme på banen og koordinatorer der koples på.
 • Samarbeidsgrupper og planleggingsgrupper settes sammen på tvers. Dette kan rigges lokalt og koordineres av kommunene.
 • Friluftslivets år må settes på agendaen tidlig og forankres i handlingsplaner.
 • Sikre at det er enkelt for innbyggere i en kommune å finne lokale lag og aktiviteter innen friluftsliv gjennom en nettside

Organisasjonenes rolle lokalt

 • Organisasjonene må samarbeide og se på hvordan dere kan utfylle hverandre.
 • Finn gode løsninger for å vise frem tilbudene dere har. Ta en runde på hvilke aktiviteter og naturområder dere vil løfte frem.
 • Arbeidet med å påvirke politikere lokalt må starte nå for å få Friluftslivets år inn i planene for 2025.

Prosjektets rolle

 • Norsk Friluftsliv/ prosjektet må stille klare forventinger til hva som er kommunenes ansvar. Dette må systematiseres.
 • Norsk Friluftsliv/ prosjektet må være klare på hva som kan tilbys til kommunene og lokallagene.

Andre innspill

 • Det må skapes et grunnlag for bedre og bredere lokale samarbeid på LANG sikt. Grunnlaget kan/må legges nå.
 • Vi kan lære av de gode samarbeidsstrukturene i idretten (idrettsrådene).
 • KS og regjeringen kan sende forventningskrav til kommunene. Forventninger ovenfra – press og engasjement nedenfra.
 • Definere et kommunalt prosjekt for å få frem budskapene relatert til friluftsliv
 • Etablere spleiselag med Sparebankstiftelsen DnB, Gjensidigestiftelsen og andre aktører.
 • Koble på lokal kommuneperson og frivillige friluftslivsressurser som sitter på planer om friluftsliv
 • Oppmerksomhet om å «ta vare på naturen» må legges større vekt enn noen gang og være overordnet.
 • Vi må synliggjøre mulighetene som finnes i friluftslivet
 • Arenaer for friluftsliv må være innen rekkevidde for alle brukere. Alle får større eierskap til friluftslivet når det er i sitt nærmiljø.
 • Aktivitet, kulturmidler og arealbruk er viktig.

Veiledere fra KS

Turområder (pdf) – universell utforming for aktive og sosiale liv

Aktiv og sosial hele livet (pdf) – universelt utformede og aldersvennlige uteområder og møteplasser

Aktiv i nærmiljøet (pdf) – temahefte om universell utforming av sentrumsnært friluftsliv og kulturminne

Vill natur for alle (pdf) – temahefte om universell utforming og friluftsliv

Tur for alle (pdf) – universell utforming for aktive liv

Parker (pdf) – universell utforming for aktive liv

Landstinget i KS, som er kommunesektorens øverste organ, vedtok onsdag 14. februar 2024 en uttalelse om natur, som inneholder en viljeserklæring om Friluftslivets år: «KS’ landsting vil understreke at urørt natur har enorm samfunnsøkonomisk verdi og stor positiv betydning for folks sikkerhet, helse og trivsel. Friluftsliv er godt for både den fysiske og psykisk helsen og er en viktig sosial arena. Derfor støtter KS’ Landsting opp om Friluftslivets år 2025. Kommuner og fylkeskommuner over hele landet vil bidra aktivt til å planlegge og gjennomføre året, i samarbeid med organisasjonsliv og næringsliv.»